top of page

15 april 2023

Nieuwe Pensioenstelsel (NPS)

De projectgroep NPS bestaande uit werkgeversleden namens Trivium en vakbondsvertegenwoordigers namens de werknemers (sociale partners) richt zich voorlopig op 1 januari 2026 voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Naast de sociale partners nemen ook een tweetal bestuursleden deel aan de projectgroep. Zij hebben echter geen stemrecht bij de keuze voor de regeling.

Ons pensioenfonds is voor een aantal keuzes waarschijnlijk afhankelijk van de keuzes die pensioenfonds PME maakt. Die keuzes zijn nog niet bekend, maar toch kunnen sociale partners al een aantal stappen zetten op weg naar het nieuwe stelsel.

De leden van de projectgroep hebben een enquête ingevuld. Op basis van de antwoorden lijkt er een voorkeur te zijn voor de solidaire premieregeling. Adviesbureau Sprenkels zal een conceptnotitie opstellen met een onderbouwing voor de solidaire premieregeling. Sociale partners kunnen deze notitie intern bespreken en in een volgende bijeenkomst van de projectgroep de uitkomsten daarvan inbrengen.

 

PENSIOENFONDS TDV IN HET NIEUWS.

 

Ook Pensioenfonds TDV haalt wel eens het nieuws en het is ook nog eens goed nieuws.

Pensioenfonds TDV behaalde de 3e plaats in een onderzoek naar rendementen en realisatie van nominaal pensioen over de periode 2007 t/m 2022. In dit onderzoek zijn de gegevens van alle 125 pensioenfondsen in Nederland vergeleken. Alleen de fondsen van Avebe en apf-kring Chemours waren beter. 30% van de fondsen scoorden onvoldoenden

Het metaalfonds PME scoorde net een voldoende.

 

Wij mogen echt wel trots zijn op de (oud)bestuursleden en zeker op Theo Hillen voor het gevoerde beleid.

 

NIEUWS VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

 

Sinds de laatste Nieuwsbrief van de VPP heeft het VO tweemaal vergaderd, en hebben de leden aan 2 webinars deelgenomen, één van de Koepel Gepensioneerden (KG), en één van de Pensioen Federatie (PF). Beide gingen over Het Nieuwe Pensioen Stelsel.

Steeds duidelijker wordt dat het VO een belangrijke stem heeft tijdens het Transitieproces. Wij maken daarom ook geen deel uit van de Projectgroep NPS, maar zullen regelmatig geïnformeerd worden.

In de reguliere vergaderingen werden de ontwikkelingen van TDV doorgenomen. Ook het VO was blij verrast dat er een maximale indexatie aan het eind van het jaar kon worden toegekend, omdat de financiële positie van het fonds dit mogelijk maakte.

Het VO heeft voorts advies uitgebracht over de gedempte premie, die in 2023 betaald moet worden om ons pensioen in de toekomst zeker te stellen.

 

In de december vergadering hadden we Diede Panneman als bestuurslid uitgenodigd. Naast een helder gesprek was DP van mening dat het bestuur van TDV effectief functioneert. Dit zegt hij niet zomaar, aangezien hij met zijn jarenlange ervaring als actuaris inzicht heeft in het functioneren van diverse pensioenfondsbesturen.

 

 

7 NIEUWS VANUIT KOEPEL GEPENSIONEERDEN

 

Landelijk worden de belangen van de TDV-gepensioneerden behartigd door de Koepel Gepensioneerden (KG)

Met het aantreden van John Kerstens als voorzitter is de dynamiek van KG veranderd. KG zit dichter op de politiek, de ministeries en de beslissers en volgt in haar aandacht de ritmiek van de kamer. KG treedt op als een verbindende organisatie voor de ouderenorganisaties. Hierdoor is de invloed van KG toegenomen.

 

De nieuwe pensioenwet is de Tweede Kamer gepasseerd. Voor en tijdens de behandeling van de wet heeft KG vanuit het bestuur en de pensioencommissie in samenwerking met andere ouderenbonden veel werk verzet om tekortkomingen in de wet zoveel mogelijk bij te sturen. Dit is maar ten dele gelukt. Nu is de Eerste Kamer aan zet; de afgelopen maanden is met de vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen gesproken en hebben deskundigen vanuit de pensioencommissie tekort­komingen gedetailleerd toegelicht. De Eerste Kamer neemt de beoordeling van deze wet zeer serieus waardoor het nog steeds onduidelijk is of de wet in zijn geheel afgehandeld kan worden voordat de nieuwe Kamerleden aantreden.

Voor pensioenfondsen leidt de vertraging en het ontbreken van duidelijkheid tot een mogelijke verschuiving van de overgang op een nieuw pensioensysteem.

 

Een van de belangrijke zaken die KG heeft bereikt is het hoorrecht van gepensioneerden en slapers die lid zijn van een vereniging van gepensioneerden. Hiermee hebben gepensioneerden een formele positie in het proces gekregen. In de wet is niet eenduidig vastgelegd hoe dit hoorrecht vorm moet worden gegeven. Helaas zijn er in de nieuwe pensioenwet nog veel zaken die nog nader ingevuld moeten worden. De KG zal met de specialisten in de pensioencommissie de komende twee jaar hier nog veel werk aan hebben.

 

De KG werkt met een aantal commissies. Naast de pensioencommissie zijn dit de commissies ZorgWonenWelzijn en Koopkracht, Verder zijn er de werkgroepen Betalingsverkeer en Europees de vertegenwoordiging in Age. De communicatie naar de lid-verenigingen en via de website wordt verzorgd door de communicatiecommissie.

Op het wonen, zorg en welzijn gebied wordt nauw samengewerkt binnen de ouderen coalitie, zodat de ouderenorganisaties met één mond praten in Den Haag. Met de herindeling van onderdelen van de beleidsgebieden over meerdere ministeries is het complex en tijdrovend geworden om tot een goede afstemming op de gebieden te komen. De focus van KG is gericht op langer thuis, zelfredzaamheid en passende ondersteuning hierbij.

KG heeft vertegenwoordigers in de organisaties BeterOud en de Ouderen­Raad die nu voor enkele jaren door de overheid worden gefinancierd. BeterOud volgt beleid op enkele gebieden en rapporteert. De OuderenRaad geeft gevraagd en ongevraagd advies bij wetsvoorstellen en beleidsvoornemens. Beide organisaties werken in de gebieden wonen, welzijn en zorg.

 

Gezien de demografische ontwikkelingen zal de komende jaren de aandacht van de koepel verschuiven naar de gebieden Zorg, Wonen en Welzijn. Op deze gebieden zullen steeds meer ontwikkelingen plaatsvinden met mogelijk grote gevolgen voor ouderen.

bottom of page